Wikipedia:Comunicato 4 ottobre 2011/nl

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Jump to navigation Jump to search
ca - de - el - en - eo - es - fr - it - he - nl - pms - pt - ro - scn

Beste lezer(es),

Op dit ogenblik loopt de Italiaanstalige Wikipedia het gevaar niet meer de service te kunnen blijven verlenen die door de jaren heen voor u zo nuttig is geweest en waarnaar u nu zoals vanouds op zoek was. De pagina die u wilde lezen, bestaat nog steeds en is slechts verborgen, maar het risico bestaat dat wij binnenkort gedwongen zullen zijn deze daadwerkelijk te verwijderen.

Het Wetsontwerp - Regels inzake het aftappen van telefoons etc., aldus gewijzigd (zie p. 24), onder letter a) van paragraaf 29 luidt [in ongeautoriseerde vertaling]:

"Op websites, met inbegrip van kranten en tijdschriften die langs elektronische weg openbaar worden gemaakt, zullen de verklaringen of correcties binnen achtenveertig uur na verzoek worden gepubliceerd met inachtneming van dezelfde grafische kenmerken, dezelfde methode van toegang tot de website en dezelfde zichtbaarheid als het nieuws waarop ze betrekking hebben."

In de afgelopen tien jaar is Wikipedia deel gaan uitmaken van het dagelijks leven van miljoenen internetgebruikers op zoek naar een neutrale, gratis en bovenal onafhankelijke bron van kennis.

Thans worden de pijlers van dit project — neutraliteit, vrijheid en verifieerbaarheid van zijn inhoud — helaas ernstig bedreigd door paragraaf 29 van de zogenoemde DDL intercettazioni ("aftapwet").

Dit wetswijzigingsvoorstel, waarover het Italiaanse parlement momenteel debatteert, behelst onder meer dat alle websites verplicht worden binnen 48 uur na verzoek en zonder commentaar een correctie te publiceren van die inhoud die de aanvrager schadelijk acht voor zijn imago.

Helaas hoeft de "schadelijkheid" van dergelijke inhoud niet te worden getoetst door een onafhankelijke rechter, maar volstaat slechts het oordeel van de persoon die benadeeld zou zijn.

Met andere woorden, op basis van paragraaf 29 kan iedereen die zich gekwetst voelt door de inhoud van een blog, een internetkrant en, hoogstwaarschijnlijk, ook die van Wikipedia, een beroep doen op het recht — ongeacht de juistheid van de informatie die hij kwetsend acht — op indiening van een verzoek tot opname van een "correctie" die die inhoud tegenspreekt en weerlegt, ondanks de bronnen.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Artikel 27

"Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.

Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht."

In de afgelopen jaren zijn de gebruikers van Wikipedia (er zij nogmaals op gewezen dat Wikipedia geen redactie heeft) altijd bereid geweest alle inhoud die iemand in zijn goede naam zou kunnen aantasten te bespreken en, op grond van verifieerbare onafhankelijke bronnen, zonodig te corrigeren, zonder daarbij ooit de neutraliteit en onafhankelijkheid van het Project tekort te doen. In de zelfzame gevallen waarin het onmogelijk bleek tot een oplossing te komen, werd de gehele pagina verwijderd.

De verplichting om op onze website de rechtzetting te publiceren zoals bedoeld in paragraaf 29, zonder hierover zelfs maar in debat te kunnen gaan of deze te kunnen verifiëren, is een onaanvaardbare inperking van de vrijheid en onafhankelijkheid van Wikipedia: deze inperking is een aantasting van de principes waarop de Vrije Encyclopedie gebaseerd is en verlamt het horizontale model van toegang en deelneming, wat uiteindelijk wel eens het einde kan betekenen van de encyclopedie zoals we die tot nu toe kennen.

Laat het duidelijk zijn dat niemand van ons eraan twijfelt dat de reputatie, het eergevoel en het imago van eenieder beschermd moet worden. Bedenk echter wel dat iedere Italiaanse burger reeds de bescherming geniet van artikel 595 van het Wetboek van Strafrecht, waarin smaad strafbaar is gesteld.

Met deze verklaring willen wij lezers waarschuwen voor de risico's die het met zich meebrengt wanneer de bescherming van imago en reputatie aan de willekeur van individuen wordt overgelaten, waarbij de legitieme belangen van anderen worden geschaad. Onder zulke omstandigheden zouden internetgebruikers ertoe gebracht kunnen worden zich niet langer met bepaalde onderwerpen of personen bezig te houden, al was het maar om "problemen te vermijden".

Wij willen een vrije en voor iedereen toegankelijke encyclopedie in stand houden. Onze stem is ook uw stem: Wikipedia is al neutraal, hoezo die neutraliseren?

De gebruikers van Wikipedia